hebrews 5 tagalog

Home / Pages / hebrews 5 tagalog
uncategorized

hebrews 5 tagalog

/ January 8, 2021

9 How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. Gayon din si Cristo man ay hindi nagmapuri sa kaniyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kaniya ay nagsabi, Ikaw ay aking Anak. 5 1-3 Every high priest selected to represent men and women before God and offer sacrifices for their sins should be able to deal gently with their failings, since he knows what it’s like from his own experience. Hebrews 5 King James Version (KJV). Though he was God’s Son, he learned trusting-obedience by what he suffered, just as we do. 5 Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan.. 6 Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao? • Hebrews 5:8-10 The Message (MSG). What does it mean to "come boldly to the throne of grace". 3 That is why he must offer sacrifices for his own sins as well as theirs. 5 Kaya't pagpasok. 5 For every high priest chosen from among men is appointed [to act] on behalf of men in things relating to God, so that he may offer both gifts and sacrifices for sins. What does "deceitful" mean in Jeremiah 17:9, and in Jer. Nguni't isang katawan. Sapagka't ang bawa't dakilang saserdote palibhasa'y hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga hain namang patungkol sa mga kasalanan: 0 Votes, Hebrews 5:8 7 Na siya sa mga araw ng kaniyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kaniya sa kamatayan, at siya'y dininig dahil sa kaniyang banal na takot. Na makapagtitiis na may kaamuan sa mga di nakaaalam at nangamamali, yamang siya rin naman ay nalilibid ng kahinaan. Hebrews 5:1 - 14 Sapagka't ang bawa't dakilang saserdote palibhasa'y hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga hain namang patungkol sa mga kasalanan: Na makapagtitiis na may kaamuan sa mga di nakaaalam at nangamamali, yamang siya rin naman ay nalilibid ng kahinaan. Ikaw ay aking naging anak ngayon: 6 Sign Up or Login, ForG1063 everyG3956 high priestG749 takenG2983 from amongG1537 menG444 is ordainedG2525 forG5228 menG444 in things pertaining toG4314 God,G2316 thatG2443 he may offerG4374 bothG5037 giftsG1435 andG2532 sacrificesG2378 forG5228 sins:G266, To Get the full list of Strongs: 2 5 For every high priest taken from among men is appointed for men in things pertaining to God, that he may offer both gifts and sacrifices for sins. Hebrews 5 Amplified Bible (AMP) The Perfect High Priest. 2 And he is able to deal gently with ignorant and wayward people because he himself is subject to the same weaknesses. Gaya rin naman ng sinasabi niya sa ibang dako, Ikaw ay saserdote magpakailan man Ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. 0 Votes, Hebrews 5:13 var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? 3 en Read Hebrews 5:4, looking for how the high priest was to be chosen. 11 And he is able to deal gently with ignorant and wayward people because he himself is subject to the same weaknesses. ... Sapagka't ang bawa't dakilang saserdote palibhasa'y hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga hain namang patungkol sa mga kasalanan: Na makapagtitiis na may kaamuan sa mga di nakaaalam at nangamamali, yamang siya rin naman ay nalilibid ng kahinaan; At dahil dito'y nararapat siyang maghandog dahil sa mga kasalanan, at hindi lamang patungkol sa mga tao, kundi naman sa kaniyang sarili. document.write(sStoryLink0 + "

"); What time of the year was Christ’s birth? Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. What does it mean to be skilled in the word of God? Hebrews 13:5-6 Sacrifices Pleasing to God. } Bagama't siya'y Anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kaniyang tiniis; At nang siya'y mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat na mga nagsisitalima sa kaniya; Pinanganlan ng Dios na dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. Mga Hebreo 5:11-14 RTPV05 Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Our Price: $5.00 Save: $19.99 (80%) Synonym: Heb. NIV Once-A-Day Bible. 4 2 He can [] have compassion on those who are ignorant and going astray, since he himself is also subject to weakness. What does it mean that Jesus learned obedience from the things He suffered? Believe, NIV: Living the Story of the Bible to Become Like Jesus, Second Edition. katawan. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. Retail: $24.99. 12 1 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 12 ... 5 At inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak, Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon, O manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya; Sapagka't bawa't tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran; sapagka't siya'y isang sanggol. • 0 Votes, Hebrews 4:16 8 What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.?". Bible> Tagalog: Ang Dating Biblia> Hebrews 5. Ikaw ay aking naging anak ngayon: Gaya rin naman ng sinasabi niya sa ibang dako, Ikaw ay saserdote magpakailan man Ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? Na siya sa mga araw ng kaniyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kaniya sa kamatayan, at siya'y dininig dahil sa kaniyang banal na takot,

12 Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. 2 He is able to deal gently with those who are ignorant and are going astray, since he himself is subject to weakness. Hebrews 5:8 in all English translations. At dahil dito'y nararapat siyang maghandog dahil sa mga kasalanan, at hindi lamang patungkol sa mga tao, kundi naman sa kaniyang sarili. • Hebrews 5:1-6:12 New International Version (NIV). 6 At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. 6 Votes, Hebrews 4:14 Because he honored God, God answered him. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. 5 Every high priest is a man chosen to represent other people in their dealings with God. Our Price: $17.99 Save: $2.00 (10%) Buy Now. How did Jesus "learn obedience through suffering"? Isaiah 9:6. 5 For every high priest taken from among men is appointed in their behalf over the things relating to God,+ so that he may offer gifts and sacrifices for sins.+ 2 He is able to deal compassionately* with the ignorant and erring* ones, since he too is confronted with* his own weakness, 3 and because of that he must make offerings for his own sins just as he does for those of the people.+ 4 A man does not take … At sinoman ay hindi tumatanggap sa kaniyang sarili ng karangalang ito, liban na kung tawagin siya ng Dios, na gaya ni Aaron. 7-10 While he lived on earth, anticipating death, Jesus cried out in pain and wept in sorrow as he offered up priestly prayers to God. Was the Holy Spirit in David, or anyone, before Christ died for our sins? Plural form of Hebrew. (translation: Tagalog… niya sa sanglibutan, ay sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig. Hebrews 5:8 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 5:8, NIV: "Son though he was, he learned obedience from what he suffered" Hebrews 5:8, ESV: "Although he was a son, he learned obedience through what he suffered." Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 5 Remember what I said earlier about the role of the high priest, even the ones chosen by human beings? if(sStoryLink0 != '') 5 For every high priest taken from among men is ordained for men in things pertaining to God, that he may offer both gifts and sacrifices for sins: 2 Who can have compassion on the ignorant, and on them that are out of the way; for that he himself also is compassed with infirmity. Hebreo 5 . 4-6 No one elects himself to this honored position. Tungkol sa kaniya'y marami kaming sasabihin, at mahirap na saysayin, palibhasa'y nagsipurol kayo sa pakikinig. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? 5 Every high priest is selected from among the people and is appointed to represent the people in matters related to God, to offer gifts and sacrifices for sins. 5 Mga Hebreo 12:11 - Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. What happens to those who have been cremated at the Resurrection of the dead? Gayon din si Cristo man ay hindi nagmapuri sa kaniyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kaniya ay nagsabi, Ikaw ay aking Anak. 7:10 what do "heart" and "reins" mean? Hebrews 10 Christ's Sacrifice Once for All. Bagama't siya'y Anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kaniyang tiniis; Nguni't ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatuwid ay doon sa mga sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam, upang makilala ang mabuti at ang masama. What does it mean in 1 John 3:2 that "when He appears we shall be like Him?". 1Sapagka't ang bawa't dakilang saserdote palibhasa'y hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga hain namang patungkol sa mga kasalanan: 2Na makapagtitiis na may kaamuan sa mga di nakaaalam at nangamamali, yamang siya … To Get the Full List of Definitions: Sign Up or Login. 5 Votes. 5 And have tasted the good word of God, and the powers of the world to come, 6 If they shall fall away, to renew them again unto repentance; seeing they crucify to themselves the Son of God afresh, and put him to an open shame. Sapagka't nang kayo'y nangararapat nang maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ninoman ng mga unang simulain ng aral ng Dios; at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas, at hindi ng pagkaing matigas. He presents their gifts to God and offers sacrifices for their sins. Peace be with you! Ituon n At sinoman ay hindi tumatanggap sa kaniyang sarili ng karangalang ito, liban na kung tawagin siya ng Dios, na gaya ni Aaron. Read Hebrews 5:4, looking for how the high priest was to be chosen. Sapagka't bawa't tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran; sapagka't siya'y isang sanggol. Basahin ang Sa Mga Hebreo 5:4, na inaalam kung paano pinipili ang mataas na saserdote. Tungkol sa kaniya'y marami kaming sasabihin, at mahirap na saysayin, palibhasa'y nagsipurol kayo sa pakikinig. Hebrews 5:13 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 5:13, NIV: "Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness." (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) LDS tl Basahin ang Sa Mga Hebreo 5:4, na inaalam kung paano pinipili ang mataas na saserdote. 5 Every high priest is selected from among the people and is appointed to represent the people in matters related to God, to offer gifts and sacrifices for sins. { Mga Hebreo 13:5 - Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan. The job of every high priest is reconciliation: approaching God on behalf of others and offering Him gifts and sacrifices to repair the damage caused by our sins against God and each other. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 1 ... 5 Sapagka't kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailan man, ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 2 He is able to deal gently with those who are ignorant and are going astray, since he himself is subject to weakness() 3 This is why he has to offer sacrifices for his own sins, as well as for the sins of the people Hebrews 5:13, ESV: "for everyone who lives on milk is unskilled in the word of righteousness, since he is a child." Hebrews 5 The Message (MSG). • (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) What would be some hints for memorizing Scripture? Sapagka't nang kayo'y nangararapat nang maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ninoman ng mga unang simulain ng aral ng Dios; at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas, at hindi ng pagkaing matigas. • Bible Gateway Recommends. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. At nang siya'y mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat na mga nagsisitalima sa kaniya; Bagama't siya'y Anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kaniyang tiniis; References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) pagpasok. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Dios, at ng kaniyang santuario, ang santuario ng sanglibutang ito. Hebrews 5:7 - 9 Hebrews 5 The Voice (VOICE). Hebrews 5 New King James Version (NKJV) Qualifications for High Priesthood. Hebrews 11:6 By Faith. Nguni't ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatuwid ay doon sa mga sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam, upang makilala ang mabuti at ang masama. (You can do that anytime with our language chooser button ). Pinanganlan ng Dios na dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. 1 Sapagka't ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan pa man ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon. Na makapagtitiis na may kaamuan sa mga di nakaaalam at nangamamali, yamang siya rin naman ay nalilibid ng kahinaan; But that also means that he has to offer sacrifices for his own sins as well as the peoples’. ang sa akin ay inihanda mo; Translate: Mga Hebreo 3:15 - Samantalang sinasabi, Ngayon kung marinig ninyo ang kaniyang tinig, Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, na gaya ng sa pamumungkahi. { Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. Mga Hebreo 5:8 - Bagama't siya'y Anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kaniyang tiniis; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) bHasStory0 = true; Why did the children of Israel wander for 40 years? What does "renew their strength" mean in Isaiah 40:31? Why didn’t Satan recognize Jesus as God’s son? Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayo'y kailangan pa kayong turuan ng … All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. 10 This is an Epistle to the Hebrews in Tagalog audio). 14 2 Sa ibang paraan ay hindi kaya baga nagsipaglikat sila ng paghahandog? Tagalog: Ang Dating Biblia. 13 Retail: $19.99. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? 2 Sapagka't inihanda ang isang tabernakulo, ang una, na kinaroroonan ng kandelero, at ng dulang, at ng mga tinapay na handog; na siyang tinatawag na Dakong Banal. Sapagka't ang bawa't dakilang saserdote palibhasa'y hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga hain namang patungkol sa mga kasalanan: How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? 8

Economics Games For High School Students, 15mm Flexible Hose With Isolating Valve 150mm, Warby Parker Milton, Barakamon Naru Parents, Best Motion Sensor Light Switch, What Are The Characteristics Of Afro-latin American Music, Royce Chocolate Europe, Pressure Switch For Water Pump Price, Essential Addons For Elementor Discount Code,